Medezeggenschapsraad (MR)

De MR is een orgaan voor inspraak, voor medezeggenschap. Medezeggenschap is van belang, omdat het ouders en leerkrachten in staat stelt invloed uit te oefenen op het beleid van de school. Een goed functionerende MR kan samen met de ouderraad (OR) een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van onderwijs en de sfeer en veiligheid op de school.

Wat doet de MR?

De MR is bevoegd tot het bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen, kortweg het beleid van de school. De MR heeft bij bepaalde besluiten instemmingsrecht, zoals bij de verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school, de vaststelling of wijziging van het schoolplan en het zorgplan. Daarnaast heeft de MR bij bepaalde besluiten adviesrecht, waarbij de MR gevraagd en ongevraagd advies mag uitbrengen over te nemen besluiten. De taak van onze MR is er in gelegen, een klimaat van openheid en onderling overleg te scheppen én te behouden.

              Wie vertegenwoordigen de MR

Oudergeleding
Voorzitter Maaike Welpelo 053-5363834
GMR lid Maarten Blokzijl
Lid Erwin van Harmelen
Personeelsgeleding
GMR lid Marloes Horstman
Secretaris
Lid
Djordy van Rijn
Minke van Huizen

Doelstelling

De MR van de Martinus wil naast de door de wet bepaalde onderwerpen tevens vraagbaak zijn voor ouders en leerkrachten bij allerhande zaken die betrekking hebben op alles wat binnen de Martinus gebeurd. De onderwerpen die door de MR besproken worden, kunnen door alle personen en instellingen die bij het onderwijs betrokken zijn aangedragen worden. De MR geeft adviezen richting de directie van de school. Hierbij proberen zij zoveel mogelijk rekening te houden met de meningen van leerkrachten en ouders. Er wordt in principe 6 keer per jaar vergaderd waarbij ook de directie als adviseur aanwezig is. De vergaderingen zijn openbaar. De data staan op de activiteitenkalender die jaarlijks aan de leerlingen wordt meegegeven en op deze site zichtbaar is. Indien er behoefte bestaat om met de leden van de MR te praten over welk onderwerp dan ook, dan staat de deur altijd open. De MR van de Martinus ziet de nieuwe ontwikkelingen met vertrouwen tegemoet. Inzet, flexibiliteit, enthousiasme en vertrouwen dragen hiertoe bij. De MR is graag bereid om samen met u hieraan te werken.

Bevoegdheden:

Met het invoeren van de wet op het medezeggenschap onderwijs (WMO) kent de MR een tweetal bevoegdheden:

  • het instemmingsrecht,
  • Het adviesrecht

Instemmingsrecht; het bevoegd gezag mag pas een besluit over onderwerpen vaststellen, nadat de MR het met dat besluit eens is. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Veranderingen van onderwijskundige doelstellingen van de school.
  • Vaststellen of wijzigen van de klachtenregeling.
  • Vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de ondersteunende werkzaamheden van ouders.

Adviesrecht; dit betekent, dat het bevoegd gezag een besluit over deze onderwerpen kan vaststellen, ook als de raad negatief advies uitbrengt. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig beleid.
  • Inkrimping, beëindiging of uitbreiding van de werkzaamheden van de school.
  • Deelname aan onderwijskundige projecten of experimenten.

Bereikbaarheid MR

De MR van de Martinus wil zich er maximaal voor inzetten om inspraak vorm te geven en is daarom graag bereikbaar voor alle ouders en leerkrachten. Ons e-mailadres: mrmartinus@skolo.nl

GMR

GMR staat voor Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Alle scholen die vallen onder het bestuur van de SKOLO zijn hierin vertegenwoordigd met zowel één ouderlid als één personeelslid. De GMR zal die zaken behartigen die het algemeen belang van de aangesloten scholen dienen. De MR van de Martinus neemt hieraan actief deel. Vertegenwoordigd namens de Martinus zijn Ria Tuinstra vanuit de personeelsgeleding en Edith Engelbertink vanuit de oudergeleding.

Huishoudelijk reglement MR 2022-2023:

In de onderstaande link vindt u het huishoudelijk reglement van de MR:
Huishoudelijk reglement MR 2022-2023 def

Jaarverslag MR 2022-2023:

In de onderstaande link vindt u het jaarverslag van de MR van het voorgaande schooljaar:
Jaarverslag 2022-2023 MR def

Jaarplan MR 2023-2024:

In de onderstaande link vindt u het jaarplan van de MR voor het huidige schooljaar:
Jaarplan 2023-2024 MR De Martinus